Verksamheten

Bakgrund
Under 2009 införde några kommuner LOV (Lagen om Valfrihet) för LSS-tjänster, man övergick från att upphandla dessa tjänster enligt LoU (Lagen om Offentlig Upphandling) till LOV. Grundtanken är bl a att valfrihetssystemet skulle stärka enskilda människors rätt att välja, samt att en större mångfald av utförare skulle etableras, privata och alternativa utförare av tjänsterna skulle ges större förutsättningar. Reformen var tänkt att bli en kvalitets- och valfrihetsreform.

Under året bildades på enskilda initiativ, ett par olika företagsnätverk där man dels försökte förstå kommunernas (främst Stockholm stads) system kring LOV och dels ville säkerställa att kvalitativa ambitioner kunde upprätthållas. Nätverken såg några olika områden man initialt var bekymrade över. Det ena var det ”pengsystem” som var kopplat till reformen, det andra var den process för bedömningar av stödbehov som utgjorde basen för ”pengsystemet”.

Efter en tid blev det uppenbart för många av de företag som deltog i de olika nätverken, att samarbetet mellan utförarföretagen måste få en fastare form. Därför togs under början av 2010 ett initiativ med syfte att skapa en branschorganisation för organisationer och företag verksamma inom LSS-området.

De initiala frågeställningarna som diskuterades var dels att fortsätta vara en part i kommunernas (med start i Stockholms stad) införande och genomförande av LOV. Dels säkerställa LSS-lagstiftningens ambitioner inom det nya LOV- systemet.

Branschorganisationen vill också initialt arbeta för bättre förståelse för privata och alternativa utförares förutsättningar gentemot Socialstyrelsen samt bevaka den konkurrensneutralitet som är en av grundförutsättningarna i valfrihetssystemet.

Syfte
Det huvudsakliga och långsiktiga syftet är att branschen skall få rimliga förutsättningar att verka inom LSS-området, samt att personer med rätt till åtgärder inom LSS skall ha en mångfald av kvalitativa företag och organisationer att välja mellan.

Geografi
Geografiskt kommer branschorganisationen framöver att focusera på Stockholmsregionen. De utmaningar och målsättningar som uttalats kommer också med tiden att kunna utvecklas.

Ideell förening
PULSS bedrivs som en ideell förening. Samtliga privata och alternativa utförare inbjuds att delta som medlemmar.

Branschrådets uppgift
Vara en part som tillvaratar de privata och övriga alternativa LSS-utförarnas gemensamma intressen i dialog med myndigheter, beställare och andra intressenter.

Frågor att driva i dessa sammanhang
– Underlätta mångfald avseende LSS-utförare
– Kvalitetsfrågor och utveckling/innovation inom området
– Konkurrensneutralitet visavi de kommunala utförarna
– Tillståndsfrågor
– Att brukaren, den enskilde, sätts i centrum (LSS, rättssäkerhet)